British Shorthair ,Scottish Fold e Straight.

Florystella allevamento Scottish fold,  Straight e British shorthair .