British Shorthair ,Scottish Fold e Straight.

Florystella allevamento scottish fold  straight e British shorthair .